Každý měsíc daruji 5% mých výdělků útulku Handipet

Vyšší škola Bachových esencí – Bachovy esence z psychologického hlediska

Jedinečný kurz, který je určen všem, kteří s esencemi pracují, nebo je mají v lékárničce a chtějí se lépe vyznat sami v sobě i v druhých – kurz podstatně usnadní výběr esencí. Esence vylaďují naše emoce a nálady. Je proto důležité správně určit esenci se stejnou vibrační energií, jakou má právě příslušná negativní emoce, nálada. Práce s Bachovými esencemi vyžaduje psychologický um, kreativitu, empatii, schopnost domýšlet. Chceme-li vybrat správnou esenci, je nezbytné klienta dobře pochopit a porozumět mu. Mnohé napoví už výraz klienta a způsob jeho projevu. Nesprávně zvolená esence neublíží. Správně vybraná je ale trefa do černého!

Kurz probíhá pouze v malých skupinkách, což zajišťuje maximální individuální přístup a dostatek prostoru pro Vaše otázky.

Co kurz nabízí

Mimo základních informací o Bachových květových esencích je cílem kurzu poskytnout další množství rozšiřujících informací potřebných pro kvalitní terapeutickou činnost.

 • Podrobně se seznámíte s účinky každé esence.
 • Kurz přináší nejaktuálnější a rozšířené informace o esencích, jejich účincích a souvislostech mezi emocemi.
 • Pochopíte, jak a proč vzniká 38 negativních emocí, které Bachovy esence harmonizují – mnohačetnou příčinnost každé emoce.
 • Znalost příčin potíží je nezbytná pro správnou výchovu dítěte a žádoucí přístup k dospělému.
 • Pochopíte, jak spolu jednotlivé emoce souvisí a že žádná se nevyskytuje samostatně, ale v souvislosti s celou škálou dalších potíží. Usnadníte si a zpřesníte orientaci v psychice, osvojíte si strategii kladení otázek pro výběr správných esencí a kreativní myšlení při terapii.
 • Naučíte se vnímat emoce z řeči těla a verbálního projevu.
 • Seznámíte se s osobností, životem, filizofií a prací Dr. Bacha i výrobou Bachových esencí.

34 ŽEBRATKA BAHENNÍ – WATER VIOLET

Účinky  esence

Esence je na hrdost, pocit nadřazenosti, protože člověk  si je vědom svých schopností.   Obvykle jemný, tichý člověk. Přirozený aristokrat. Ačkoli bývá žádán o radu, nevnucuje se druhým, nevnucuje svoje názory.  Rád pobývá o samotě ve zdraví i v nemoci. Vytváří si odstup od druhých  lidí, ale také od určité činnosti, situace, místa, věci, od cíle a také od svého nitra, od sebe sama, od svého těla. Odpojuje se od svých instinktů. Odstup od minulosti, kterou člověk neřeší, ač by měl. Fyzický, myšlenkový a emoční odstup od druhých lidí. Je pro něj obtížné  až nemyslitelné otevřít  se druhému. V extrémním případě člověk vytváří dojem nadřazeného, povýšeného, pohrdavého, neempatického.  Může působit nespolečensky, chladně. V extrémní  podobě působí velmi chladně a odtažitě. V únavě se stahuje do sebe.  Selektivní hluchota, selektivní slepota. Fyzický odstup od druhých, člověk vyvolává dojem leklé ryby.

 

Příčiny

Nejčastější příčina, pro kterou si člověk vytváří a udržuje odstup od druhých bývá pocit zklamání a křivdy. Obvykle k těmto pocitům dochází pro zklamání důvěry daného člověka, kdy se někomu svěřil, ale byl zrazen, podražen, uražen, zklamán, informace, které druhému svěřil se otočily proti němu.  Mnohdy stačí jen jedna taková zkušenost a člověk se uzavře do sebe. Může se to týkat pouze určitého člověka nebo dokonce určitého typu lidí, vůči komu se uzavře.  Další příčina spočívá v tom, že člověk nemá potřebu se příliš před druhými prezentovat. Raději se drží v pozadí. Za tím bývá buď obava ze zesměšnění  jako velmi častá příčina nebo  pocit, že se nemá o čem bavit.  Mnohdy tento člověk bývá v jiném společenském postavení než daný okruh lidí, takže nemá s nimi společné téma. Nebo má pocit, že nemá dostatek zkušeností či vědomostí, aby se do daného tématu zapojil. Další příčina spočívá v přesvědčení, že pro určité lidi není dost dobrý. Roli také může sehrát pocit skutečné nadřazenosti, kdy druhými opovrhuje.  V tomoto případě hrají roli příliš vysoké nároky na druhé lidi a vztahy s nimi.  Další příčinnou roli hraje pocit či dokonce přesvědčení, že jeho starosti nikoho nezajímají. Obvykle tento program vzniká hluboko v dětství, kdy bylo dítě odmítáno, pokud se chtělo svěřit. Nebylo vedeno k tomu, aby se nesvěřovalo nebo mu bylo dáváno najevo, že jeho starosti žádné starosti nejsou, jeho starosti byly okolím zneváženy, zlehčeny. Další příčina spočívá v tom, že bylo dítě vedeno k tomu, aby si poradilo samo, bylo vedeno k samostatnosti. Vytváří si program, že všechno zvládne samo, že nikoho nepotřebuje. Další příčina spočívá také v tom, že člověk je nucený poslouchat strasti a stížnosti druhých a toto mu není příjemné. Proto se on sám druhým nesvěřuje, aby neobtěžoval.  Problém vzniká tehdy, když tento postoj charakterizovaný odstupem od druhých člověku přináší určité potíže, negativní následky. Nepodstatnou příčinou bývá také vyčerpání. Jindy společenský člověk pokud je vyčerpaný nemá na druhé náladu, nemá na ně energii a proto se jim raději se vyhne. Příčinou bývá i nemoc, ve které se člověk stahuje do sebe. Příčinu potřeby odstupu fyzického a emočního můžeme najít v období puberty, kdy se dítě stahuje do sebe a kdy začne doslova nesnášet jakýkoli fyzický kontakt se svými rodiči, odtahuje se či s nimi  odmítá  komunikovat o svých myšlenkách a pocitech. Může to být jakýkoli  člověk, který se nerad dotýká druhých, a to i svých blízkých. Doteky jsou mu nepříjemné. Nebo jde o člověka, který před druhými lidmi upřednostňuje např. svou práci nebo koníčka. Nebo se zahloubá do knihy, a tu upřednostňuje před komunikací. Mnohdy tento člověk ani nezdvihne telefon, aby nemusel mluvit. Ale bývá to také člověk, který raději druhé pozoruje než aby se zapojoval do diskuze. Příčinou bývá i pocit, že jeho rady či názory, vědomosti nejsou pro druhého  dost dobré či zajímavé. Že ví příliš málo, než aby se k něčemu vyjadřoval. Tady hraje roli nízké sebevědomí.  Příčinou je také vyrůstání dítěte v sociálně slabším či slabém prostředí. Dítě pak nemá dostatek zkušeností v komunikaci. Příčina spočívá také v pocitu, že se člověk nechce do určitých témat či problémů druhých plést.  Roli také hraje strach, aby se do něčeho nezapletl, či aby se jeho rada  neotočila proti němu. Příčinou také bývá určité téma, o kterém se tento člověk nechce s druhými bavit, např. jeho nemoc. Další příčina spočívá v pocitu, že ho druzí energeticky vysávají. Příčinu lze také nalézt v prožitém traumatu, kdy se člověk následně vědomě či něvědomě snaží obdobné situaci vyhnout. Žena se obává znovu otěhotnět, protože dramaticky potratila. Obává se najít si nový vztah poté, co ji předchozí partner trýznil. Příčinu můžeme také najít v pocitu nespokojenosti se svým tělem, v jejímž důsledku člověk potřebám svého těla nenaslouchá a vytváří si např.  odstup od jídla. Příčinou může být také nežádoucí změna, v jejímž důsledku jsou přetrhány dosavadní dobré vztahy člověka – změna školy a školního kolektivu, kdy se už dítěti nepodaří zapadnout do už ztmeleného kolektivu. Nebo se stane odtažitým v důsledku prodělaného úrazu, nemoci.  Nebo si člověk vytváří odstup od toho, komu cosi závidí, nechce o něm ani hovořit  a jakákoli zmínka o daném člověku v něm vyvolává stres.

 

 • Vytváření domněnek
 • Vytváření si odstupu od určité situace, místa, věci, ale i od svého nitra, vytváření si odstupu od svého fyzického těla – nenaslouchání svému tělu, poruchy příjmu potravy
 • Zatvrzelost, zarputilost
 • Sklon k urážení se
 • Stagnace v sociálních vztazích
 • Sociální izolace pro pocit bezpečí
 • Ignorace povelů
 • Nezájem o druhé, druhé nevnímá
 • Problém ubránit se šikaně, mobbingu
 • Utíká, místo aby se přiblížil
 • Nedokáže se přiblížit ani sám sobě
 • Obava že bude manipulován, že se nedokáže ubránit, proto se vyhýbá určitému kontaktu
 • Odmítání spolupráce s druhými
 • Nedokáže problém přiznat sobě, natož druhým
 • Kumulace napětí, emoční výbuch
 • Pocit bezvýchodnosti, bezmoci, beznaděje
 • Nízká sociální inteligence v důsledku nedostatečných zkušeností v sociálním kontaktu, sociální nezralost
 • Pocit nikoho nepotřebuji, zvládnu to sám, nikdo mi stejně nepomůže
 • Říci si o pomoc je projev slabošství
 • Nedůvěra, podezřívavost
 • Neochota či neschopnost uvědomit si svoje problémy, pochopit je
 • Skrývaný hněv
 • Neschopnost sebeprosazení
 • Chybějící ambice v sociálním kontaktu nebo jsou jen nízké
 • Chybějící asertivita
 • Udržování si odstupu od druhých pro pocit :“Nechci se do toho plést“ třeba i pro obavu o své bezpečí
 • Pocity viny v důsledku odstupu od druhých
 • Stesk, smutek, lítost
 • Nechce zasahovat do soukromí druhých
 • Necítí se kompetentní radit
 • Pocit, že mu nenáleží plést se mezi druhé, naslouchat jejich potížím
 • Strach, že by určité téma nezvládl
 • Strach, že by se rada, kterou by dal, otočila proti němu
 • Strach ze zesměšnění se
 • Potíže druhých či jejich témata mu způsobují stres a nepříjemné pocity
 • Problém druhým rozumět, problém naladit se na stejnou notu s nimi
 • Pocit, že je jiný, divný
 • Pocit, že o něj druhý nestojí, že není dost dobrý
 • Smutek ze samoty, lítost, deprese
 • Vyčerpání ze společnosti druhých
 • Gradace neřešeného problému
 • Ve vztahu manipuluje partnerku do samoty, do izolace, aby nemusel žárlit, je s ní doma o samotě
 • Vyhýbání se tomu, koho považuje za lepšího než je on sám, protože srovnávání bolí
 • Nerozumí sám sobě, uzavírá se tudíž i před sebou samým, před svým nitrem
 • Přetvářka před druhými jako sebeobrana
 • Přílišná sebedůvěra při řešení potíží – pocit, že nikoho nepotřebuje, přeceňování sil
 • Nechce na sebe upozorňovat, nechce vyčnívat, raději splývá s davem
 • Málo blízkých vztahů
 • Strach z nepochopení
 • Pocit, že je nenápadný a pro druhé neviditelný
 • Vysoké nároky na vztahy, touha po dokonalých vztazích, hledání blech na druhých
 • Přeceňování druhých, proto si připadá ve srovnání s nimi nedokonalý
 • Ignorace požadavků druhých, ignorace druhých
 • „Klapky na očích „
 • Pocit :“ Nejsem za druhé zodpovědný“
 • Nemá rád kolektivní terapie
 • Odmítání pomoci
 • Neempatie, eventuelně agrese, zejména verbální
 • Zatvrzelost, zarputilost
 • Odtažitost od jídla, od léčebných postupů, od čehokoli, co by člověku prospělo
 • Pýcha
 • Uzavřenost
 • Neobratnost v komunikaci
 • Může být nízká emoční vyzrálost, nízká emoční inteligence
 • Odstup i od svého nitra a následně problém s diagnostikou vlastních emocí – nedokáže si uvědomit své pozitivní a negativní emoce nebo si je uvědomuje zkresleně
 • Uzavřený vůči vnějšímu světu včetně signálů a informací, které jsou pro něj důležité
 • Pocit, že ho druzí vysávají, proto se jim straní
 • Odstup od problému – člověk si na něj zvykl a svým způsobem mu na rozdíl od nového vyhovuje
 • Fyzický i psychický odstup
 • Dělá, že tu není

Cena

5200 Kč / záloha je 1500 Kč.Záloha je nevratná, převeditelná na jiný termín či jinou osobu.

Čas

1.den – 9:00 – 17-00 hod.

2.den – 9:00 – 17-00 hod.

3.den – 9:00 – 16:00 hod.

(v poledne je jedna hod. pauza)

Přihlášení

Přihlášení je telefonické na čísle 728 678 708 či e-mailem na kotabova@atlas.cz Účastník je závazně přihlášen uhrazením zálohy.

Adresa

Říčany, Politických vězňů 981/5 Zobrazit na mapě

Doprava

Z Prahy do Říčan je výborné spojení: 1. Vlak z Hlavního nádraží směr Benešov. Od vlaku je ordinace vzdálena cca 4 minuty pěší chůze. 2. Autobus od stanice metra Háje nebo Depo Hostivař směr Kostelec n.Č. lesy. Ordinace je vzdálena cca 10 minut. Vlak i autobus z Prahy jede do Říčan cca 25 minut.

 

Ohlasy od klientů

1) Chci Vám poděkovat za krásný kurz Bachových esencí. Byl velmi podnětný . Mnohem lépe se mi teď pracuje s klienty, protože se v jejich psychice snáze orientuji. Dozvěděla jsem se mnoho zajímavých informací. Ty dva dny, které jsem u Vás strávila, byly doslova výjimečné. Atmosféra byla skutečně přátelská. Uvědomila jsem si díky Vám, jak je důležité plnit si sny, naplnila jste mě silou a vírou, že to jde. Jsem moc ráda, že jsem Vás poznala. Moc se těším na další setkání na pokračovacím kurzu. Ať se dobře daří.

2) Milá Maruško,

stále žiji nádherným kurzem, který jsem u Tebe absolvovala. Brouzdala jsem po internetu a hledala někoho, kdo učí o Bachových esencích. Až jsem našla tvoje stránky. Zaujalo mě, že je učíš jinak, než je to běžné, že nabízíš psychologický pohled na emoce a učíš přemýšlet o klientovi. Než člověk někam jde, vytváří si určitou představu o tom, co ho čeká. I já jsem očekávala, ale musím napsat, že Tvůj kurz moje očekávání, jak se říká, předčil.

Líbí se mi, že kurzy děláš jen pro malé skupiny. Každý má tak dostatek prostoru na otázky. Zaujalo mě Tvoje zanícení, s jakým o esencích vyprávíš – je vidět, že si jich opravdu vážíš. A už to člověka chytne za srdce a motivuje ke snaze být kvalitním terapeutem. To, co považuji za velký bonus Tvého kurzu je to, že vedle účinků esencí vysvětluješ jednotlivé emoce – proč vlastně vznikly a také i souvislosti s dalšími emocemi. Mně osobně Tvůj kurz velmi pomohl v práci s klientem. Lépe a snáze se mi o každém človíčkovi přemýšlí, lépe se do něho nacítím. Dříve jsem se v terapiích ztrácela, těžko se mi hledaly návodné otázky. Teď už tenhle problém nemám, protože jsem se díky Tobě naučila nahlížet na jeho problém z různých úhlů. A výsledek? Díky tomu, že dokážu lidem esence vybírat přesněji, jsou jejich účinky mnohem znatelnější. Mým klientům se tak opravdu ulevuje a díky tomu se daleko více vrací, než tomu bylo předtím. A nejen to, klientela se mi po absolvování kurzu podstatně rozšířila! Možná je to i tím, že teď do esencí dávám více lásky a víry v jejich účinky.

Naučila jsi mně, jak si jich vážit, a já dnes vím, že si úctu opravdu zaslouží. Asi opravdu platí to, co jsi nám na kurzu říkala, že k terapeutovi vždycky přijde ten, komu může terapeut pomoci,. Tak to vypadá, že já teď můžu pomáhat mnohem většímu počtu lidí! Díky za to, že jsem Tě mohla poznat. Opravdu jsi mi nesmírně obohatila život, a to nejen jako terapeutovi, ale i jako člověku – začala jsem i jinak pohlížet na život.

Díky za milou atmosféru na kurzu.

Těším se na další kurz u Tebe i na Tvoji knihu! Martina S., Praha